α-突触核蛋白菌在神经疾病中的作用
2019-12-06   阅读:530   来源:Nature

加拿大多伦多大学JoelC.Watts组的最新研究发现,α-突触核蛋白菌可以针对不同的大脑区域和细胞类型。相关论文在线发表在2019年12月2日的《自然—神经科学》上。

研究人员发现,用不同的重组菌或脑源性α-突触核蛋白聚集体,感染转基因小鼠会产生临床和病理上不同的疾病。在神经系统疾病的特征、发病时间、脑α-突触核蛋白沉积物的形态,以及诱导形成聚集体的构象特征方面观察到菌株特异性差异。而且,不同的菌株靶向大脑内不同的细胞群和细胞类型,这与在人类突触核病中观察到的选择性靶向相似。连续传代后,这些菌株很好地保持了菌株特异性的临床、病理和生化差异,这意味着α-突触核蛋白通过朊病毒样构象模板传播。因此,致病性α-突触核蛋白具有朊病毒的标志性特征,这些证据表明突触核蛋白病之间的疾病异质性是由不同的α-突触核蛋白菌株引起的。

据了解,诸如帕金森病和多系统萎缩症之类的突触核蛋白疾病,临床和病理学差异可能是由独特的α-突触核蛋白菌的聚集造成的,类似于朊病毒疾病中发生的情况。

附:英文原文

Title:α-Synucleinstrainstargetdistinctbrainregionsandcelltypes

Author:AngusLau,RaphaellaW.L.So,HeatherH.C.Lau,JasonC.Sang,AlejandroRuiz-Riquelme,ShelaineC.Fleck,EricaStuart,SindhuMenon,NaomiP.Visanji,GeorgMeisl,RaniaFaidi,MariaM.Marano,CianSchmitt-Ulms,ZhilanWang,PaulE.Fraser,AnuragTandon,BradleyT.Hyman,HolgerWille,MartinIngelsson,DavidKlenerman,JoelC.Watts

Issue&Volume:2019-12-02

Abstract:TheclinicalandpathologicaldifferencesbetweensynucleinopathiessuchasParkinson’sdiseaseandmultiplesystematrophyhavebeenpostulatedtostemfromuniquestrainsofα-synucleinaggregates,akintowhatoccursinpriondiseases.Herewedemonstratethatinoculationoftransgenicmicewithdifferentstrainsofrecombinantorbrain-derivedα-synucleinaggregatesproducesclinicallyandpathologicallydistinctdiseases.Strain-specificdifferenceswereobservedinthesignsofneurologicalillness,timetodiseaseonset,morphologyofcerebralα-synucleindepositsandtheconformationalpropertiesoftheinducedaggregates.Moreover,differentstrainstargeteddistinctcellularpopulationsandcelltypeswithinthebrain,recapitulatingtheselectivetargetingobservedamonghumansynucleinopathies.Strain-specificclinical,pathologicalandbiochemicaldifferenceswerefaithfullymaintainedafterserialpassaging,whichimpliesthatα-synucleinpropagatesviaprion-likeconformationaltemplating.Thus,pathogenicα-synucleinexhibitskeyhallmarksofprionstrains,whichprovidesevidencethatdiseaseheterogeneityamongthesynucleinopathiesiscausedbydistinctα-synucleinstrains.

DOI:10.1038/s41593-019-0541-x

#α-突触核蛋白菌 #神经系统疾病
©2020年03月31日 20:46:37
基因在线
0.0685s加载完成
北京艾迪灵科技有限公司 旗下网站